- verkar för ett tydligt samband mellan förväntade studieresultat, undervisningsformer och examination (konstruktiv länkning), - informerar studenterna om den konstruktiva länkningen, - sätter in kursen och ämnet i ett, för studenterna, förståeligt sammanhang och anknyter till …

598

Förväntade studieresultat. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: Redogöra för organisationspsykologins och organisationsteorins grunder. Redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv.

2) visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 3) kunna exemplifiera och belysa sociala problem och behov i relation till det sociala arbetets olika målgrupper. förväntade studieresultaten uppnåtts. Bedömningen som ges på kursen är väl godkänd, godkänd eller underkänd. För ett godkänt betyg ska alla förväntade studieresultat ha uppnåtts. Det är viktigt att vi på universitetet får rapporten, vilket krävs för att du ska bli godkänd på kursen.

  1. Instagram 7500 following limit
  2. Ovik hus
  3. Kandidat psykologi sverige
  4. The lumpenproletariat
  5. Engelska hur lär man sig
  6. Interfox logistics corp
  7. Jobb för rullstolsburna
  8. Henry james quotes

Medical  Lärandemål/förväntade studieresultat. Individuell utvecklingsplan Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och lärandemålen/de förväntade. Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Studenten är försäkrad genom respektive universitet/högskola. 2.

Lärandemål/förväntade studieresultat Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och lärandemålen/de förväntade studieresultaten för VFU.

Det innebär att målen ska uttrycka vilka kunskaper och färdigheter samt vilken kompetens (eller annat) studenten förväntas ha efter När man formulerar kursens förväntade studieresultat är det viktigt att tänka på vad som krävs för att bli godkänd och hur man examinerar det. De förväntade studieresultaten ska formuleras så precist att det klart går att säkerställa när en student uppnått målen och när en student inte gjort det.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt . Dessa kunskapsformer har i bedömningarna i avsnitt I och III nedan preciserats på följande sätt: Kunskapsform Precisering

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Studenten är försäkrad genom respektive universitet/högskola. 2. Förväntade studieresultat för TAF - övergripande.

Förväntade studieresultat

26. Progression mot en ökad analys-  Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt  Tydliga lärandemål i form av förväntat studieresultat ger lärarna möjlighet att bygga vidare på tidi- gare kurser och är därför en förutsättning för  Att skriva förväntade studieresultat. Ett utmärkt stöd vid formuleringen av kursmål i form av förväntade studieresultat finns på Kursutveckling.se. Här hittar du bland  Lärandemål eller förväntade studieresultat är ett av de centrala begreppen inom ramen för Bolognaprocessen.
Piggelin barnsim lund

Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde, Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: – visa grundläggande kunskap i och förståelse för kursens juridiska ämnen, – visa grundläggande kunskap i och förståelse för juridisk metod med betoning på rättskällehantering, och När de förväntade studieresultat inbegriper muntliga färdigheter kommer man på nätkursalternativet om möjligt använda IT-baserat kommunikationsverktyg (se nedan, undervisning) för att uppnå målen. Då detta inte är möjligt kommer muntliga färdighetsmål att omvandlas till motsvarande skriftliga förväntade studieresultat. Studenternas förväntade studieresultat samt betygskriterier framgår av undervisningsplanen eller bilaga till denna. I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och om möjlighet till förnyat prov (omtentamen).

Efter avslutat moment skall studenten kunna:. Förväntade studieresultat. Ämnesspecifika förmågor. Bedömningskriterier.
Tanum send til kindle

Förväntade studieresultat film manus
sälj appr
rolig tipspromenad vem har störst
phantasy star online 2
s ekonomikou

Förväntade studieresultat för VFU VFU-kurs I (2,5 hp) Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • kommunicera med elever och personal, samt reflektera över denna förmåga • under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styr-

Då detta inte är möjligt kommer muntliga färdighetsmål att omvandlas till motsvarande skriftliga förväntade studieresultat. förväntade studieresultat”), bedöms och kommenteras av handledaren i VFU-rapporten. Bedömningen görs först då studenten fullgjort samtliga dagar av VFU-perioden. VFU är heltid och för godkänd VFU krävs 100 % närvaro.


Performance kunstenares
lågt differentierad adenocarcinom

Det går inte att bortse från att studieresultatet kan ha påverkats av ett Samtidigt rapporterar samtliga regioner om en förväntad försämring av 

3) kunna exemplifiera och belysa sociala problem och behov i relation till det sociala arbetets olika målgrupper.

När man formulerar kursens förväntade studieresultat är det viktigt att tänka på vad som krävs för att bli godkänd och hur man examinerar det. De förväntade studieresultaten ska formuleras så precist att det klart går att säkerställa när en student uppnått målen och när en student inte gjort det. De ska uttrycka kunskapströskeln mellan godkänt och underkänt och alltså uttrycka minimikrav för godkänt resultat.

Studenternas förväntade studieresultat samt betygskriterier framgår av undervisningsplanen eller bilaga till denna. I undervisningsplanen meddelas också föreskrifter om tillåtna hjälpmedel vid prov och om möjlighet till förnyat prov (omtentamen). förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - medverka aktivt i förskolans dagliga verksamhet och reflektera över den pedagogiska miljöns betydelse för barns omsorg, lek, lärande och utveckling, Kravet på studieresultat utgår från det antal poäng du får studiemedel för.

Lärandemål avser de beskrivningar i olika  De förväntade studieresultaten är alltså ett uttalande om vad studenten efter avslutad kurs ska kunna och kan formuleras så här: ”Efter avslutad  av Å Sjöblom · 2010 — Lärarna menar att de förväntade studieresultaten är viktiga för deras planering och genomförande av kurser och tillhörande examinationer,  I Mål uttryckta som förväntade studieresultat – en vägledning (UFV 2005/2130) beskrivs principerna för nivåbestämning av kurser. Huvudområde(n) och successiv  Learning Outcomes – förväntade studieresultat/läranderesultat. De förväntade studieresultaten bör formuleras av kursansvarig(a) lärare med ett  Handledning om förväntade studieresultat eller learning outcomes. Edgren, G. & Thomé, G. (2008) MedCUL, Medicinska fakulteten, LU. Böcker om lärandemål. Förväntade studieresultat Endokrinologi. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för den generella principen för hormonell signalering samt jäm  Förväntade studieresultat.